Teylingen voor Christus

Waar staan we voor?

We willen als Gods kinderen leren samenleven in liefde en eenheid en zo in alles wat we doen de grootheid van God weerspiegelen. Ons verlangen is dat zó steeds meer mensen in Teylingen in Hem nieuw leven ontvangen.

 

Samengevat in de woorden
‘Teylingen voor Christus’
verlangen we ernaar dat heel Teylingen op een dag Jezus Christus als Redder en Heer zal aanvaarden en daarom zal leven tot eer van Hem en ten dienste van de ander.

In deze missie ligt de identiteit van onze gemeente verankerd.
We willen ons richten op ‘boven’, ‘binnen’ en ‘buiten':

Boven: de relatie met God.
We willen elkaar helpen om God steeds beter te leren kennen door gebed en het lezen van de bijbel. In de persoonlijke relatie met God  ontdekken we zijn wil voor ons leven.
Binnen: de relatie met elkaar.
Als mensen zijn we gemaakt om elkaar te ondersteunen. We moedigen elkaar aan om in ons dagelijkse leven dicht bij God te blijven. Als het moeilijk wordt houden we elkaar vast en helpen we elkaar  waar we kunnen.
Buiten: de relatie met anderen.
In de ander ontmoeten we iemand die naar het beeld van God is gemaakt en dus kostbaar is. We weten ons door God geroepen om tot een zegen voor de samenleving te zijn en ook anderen uit te nodigen deel te gaan krijgen aan een leven met Hem.

Wat vinden we belangrijk?
– Door de genade van Jezus Christus zijn we wie we zijn: aanvaard en geliefd door God. Zo willen we ook met elkaar omgaan.
– Door volhardend gebed laten we onze afhankelijkheid van God zien. De kerk is van Jezus Christus. Hij gaat ons dus voor in alles wat we ondernemen.
– We doen er alles aan om de onderlinge eenheid te bewaren.
– We vinden onze onderlinge relaties en het investeren in karaktervorming belangrijker dan het ondernemen van allerlei activiteiten.
– We willen elkaar helpen om te groeien in ons geloof en hiervoor de tijd en de ruimte geven die iemand nodig heeft.
– We geloven dat iedereen door God gebruikt kan worden en we helpen elkaar om daarin te groeien.
– We willen gastvrij zijn voor iedereen die we ontmoeten en respectvol communiceren met iedereen die God op ons pad brengt.
– Waar mogelijk strekken we ons uit naar mensen in nood. 

 

Kaleb wil als liefdevol en eensgezind huisgezin van God:

God eren in alles en voor altijd van Hem genieten,
door Jezus Christus nieuw leven ontvangen en samen steeds meer gaan lijken op Hem
en in de kracht van de heilige Geest het goede nieuws van Gods koninkrijk in heel Teylingen verspreiden.

Waar gaan we voor?
In de komende jaren willen we met vrijmoedigheid in Teylingen blijven getuigen van de geweldige liefde die God ons heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus.
Hij is het die ons nieuw perspectief geeft, inspireert, vormt en ons zendt.
Van het nieuwe leven in Christus getuigen we door hoe we in het leven staan, hoe we een liefdevolle gemeenschap vormen waarin we omzien naar elkaar en hoe we in onze samenleving proberen

Gemeenschap
Vanaf de start van de gemeente is de (aantrekkings)kracht van Kaleb geweest dat we samenkomen rondom het Woord van God en dat we daarin een warme, gastvrije en op elkaar betrokken gemeenschap vormen. In deze gemeenschap worden verbroken relaties hersteld en gaan we aan de slag met onze wonden uit het verleden. Ook leren we onze nieuwe verantwoordelijkheden op te pakken en daarmee God en elkaar te dienen en elkaar te aanvaarden. Dit alles zonder onszelf uit het oog te verliezen. Op deze manier strekken we ons uit naar een leven in gehoorzaamheid aan God.
In alle activiteiten die we ondernemen streven we steeds opnieuw naar authenticiteit, enthousiasme, betrokkenheid en diepgang. Willen we als gemeenschap groeien in het beter leren kennen van God, dan moeten we steeds opnieuw diep graven.
Op alle vlakken van het gemeenteleven zoeken we er steeds naar hoe we elkaar kunnen helpen bij groei in ons leven als christen. In de kerk, maar vooral ook thuis, op school of op het werk.
Omdat we in grootte blijven groeien en steeds meer verschillende mensen deel gaan uitmaken van Kaleb, is het cruciaal dat iedereen weet wat de missie en visie van Kaleb is zodat we de eenheid blijvend versterken. We willen voortdurend investeren in het communiceren van onze missie en visie zodat iedereen binnen Kaleb weet waar we voor gaan en zo ook betrokken wordt in onze gezamenlijke opdracht.

Teylingen en omstreken
God heeft het herstel van de hele schepping op het oog en wil daarvoor ook onze gemeente gebruiken. We willen daarom als Kaleb smaakmakers in Teylingen zijn en mensen uitnodigen hun leven te laten vernieuwen door Jezus Christus. Zo kunnen zij als vergeven en geliefde mensen ook deel uit gaan maken van het plan van God. Daarvoor is het nodig om als kerk voortdurend een positieve afspiegeling te zijn van Gods genade en liefde.
Ieder die we ontmoeten of onze diensten bezoekt is natuurlijk welkom in onze gemeente. Ook degenen die niet uit Teylingen komen of daar wonen. Wel is vanaf het begin onze inzet geweest, dat we als gemeente onze missionaire activiteiten in de eerste plaats richten op inwoners van Voorhout, Warmond en Sassenheim. Daarbij zoeken we waar mogelijk de eenheid met andere kerken in Teylingen.