Gemeente-zijn in coronatijd

Protocol (gebruiksplan) kerkelijk leven op 1,5 meter binnen Kaleb

Dit bericht is geplaatst op 29-05-2020

Dit protocol c.q. gebruiksplan is opgesteld door de oudstenraad van Baptistengemeente Kaleb, in samenspraak met de beheerders van het Trefpunt ().

Voor een hervatting van verschillende vormen van kerkelijke activiteiten, is deze beschrijving gemaakt van de gang van zaken in en om de erediensten, in het pastoraat en in het diaconale werk (hulp aan hen die dat behoeven).

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via de Rijksoverheid.

De onderstaande voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat de maatregelen vanuit de overheid te blijven volgen.

Het gebruiksplan zal in geprinte versie aanwezig zijn in het gebouw.


Par. 1     Kerkdiensten (gebruiksplan Trefpunt (en evt. overige gebouwen))

1.1.    Aanwezige personen tijdens de kerkdiensten

1.1.1.    Maximaal aantal aanwezige personen
a.    Vanaf 1 juni 2020 mogen 30 bezoekers (exclusief medewerkers) aanwezig zijn in de eredienst. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 bezoekers aanwezig zijn. Kaleb houdt het in juni op 28 bezoekers excl. personeel (technici, voorganger, muzikanten etc.) om een veilige marge aan te houden. 
b.    De stoelen worden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst (met tafels ertussen), zodat voldoende afstand wordt gewaarborgd. Dit wordt gedaan conform de richtlijnen die het Trefpunt hanteert.
c.    Indien het met de maximale bezetting niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, dan ligt het maximum aantal bezoekers lager.
d.    Bovenstaande aantallen zijn exclusief personeel, waarbij wordt uitgegaan van negen personen personeel (koster, twee muzikanten, oudste, spreker, leiding van dienst, beamer, techniek, live-streaming).
e.    Het is niet toegestaan om met meerdere groepen van 30 of 100 mensen in verschillende zalen in hetzelfde gebouw bij elkaar te komen.
f.    Eventueel kunnen meerdere diensten (ochtend, middag, avond) op één dag worden gehouden. Maar niet direct na elkaar i.v.m. de tijd die nodig is om schoon te maken (zie artikel over hygiëne en schoonmaak).

1.1.2.    Vooraf plaatsen reserveren
a.    Het maximum aantal bezoekers is beperkt. Om te zorgen dat het aantal toegestane aanwezigen niet wordt overschreden is vooraf reserveren noodzakelijk. Dit kan via de website: www.kalebteylingen.nl. Het is alleen mogelijk om de diensten te bezoeken door vooraf te reserveren.
b.    Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 20.00 uur. Maximaal 2 reserveringen per huishouden. Iedereen mag maximaal 1x aanmelden in de maand juni 2020.
c.    Voor het bezoeken van de hoofddiensten (in deze vorm) geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor de jeugd worden alternatieve bijeenkomsten aangeboden (op andere tijdstippen en/of andere locaties).
d.    Bezoekers die in één huishouden komen mogen naast elkaar (binnen anderhalve meter) plaats nemen. Indien mogelijk wordt hier met de zaalindeling invulling aan gegeven. Uiteraard met inachtneming van de overige richtlijnen van het RIVM.

1.1.3.    Wel / niet bezoeken van de kerk
a.    Personen met corona-gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.
b.    Personen met een kwetsbare gezondheid, of die ouder dan 70 jaar zijn, worden met nadruk aangeraden de diensten tot nader order niet te bezoeken.
c.    Personen die de diensten niet bezoeken, kunnen deze volgen via een live-stream.
d.    De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele voorschriften op: de website van de Rijksoverheid.

1.2.    Praktische zaken rondom bezoeken diensten

1.2.1.    Coördinator (oudste van dienst)
a.    Voor iedere dienst/samenkomst wordt één (of meer) coördinator(en) aangesteld. Deze ziet toe op naleving van de maatregelen die getroffen zijn. Bij de hoofddiensten is dit de betreffende oudste van dienst. Deze coördinatoren zullen duidelijk herkenbaar zijn (eventueel met hesjes). 
b.    Deze persoon zal bij de ingang van het pand staan, de bezoekers ontvangen, controle uitvoeren van de reserveringen, en aangeven waar zij wel/niet mogen zitten of lopen. Bij twijfel wordt mensen gevraagd naar hun gezondheid.
c.    De lijst met reserveringen en bezoekers wordt bewaard.

1.2.2.    Ingang/uitgang en routes
a.    Voor het bezoeken van de diensten wordt alleen de hoofdingang gebruikt. 
b.    De deuren zullen op stand automatisch openen worden gezet. Overige deuren blijven zo veel mogelijk open.
c.    Looproutes zijn met belijning op de grond aangegeven. Deze routes dienen te allen tijde te worden aangehouden.
d.    De gaderobe blijft gesloten. Jassen worden meegenomen in de zaal en kunnen desgewenst over de eigen stoel worden gehangen; dus niet over de stoel van degene die ervoor zit.
e.    Na binnenkomst wordt zo snel mogelijk een plaats gezocht in de zaal. Daarbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar een plaats zo ver mogelijk in de zaal, zodat contacten zo veel mogelijk worden beperkt. Elkaar kruisende stromen worden zo veel mogelijk vermeden.
f.    Als uitgang wordt eveneens de hoofdentree van de grote zaal gebruikt. Aangezien er sprake is van één enkele uitgaande stroom bezoekers, is geen risico op kruising aanwezig.
g.    Bij het verlaten van de zaal wordt gestart met de personen die het dichtst bij de uitgang zitten. Verzocht wordt om zo veel als mogelijk het pand direct te verlaten.
h.    Overige ruimtes, die niet gebruikt worden, worden gesloten om te voorkomen dat mensen hier ongevraagd naar binnen gaan.

1.2.3.    Overige praktische zaken
a.    Er wordt geen fysieke collecte gehouden. De collecte vindt uitsluitend plaats op digitale wijze via de GIVT-app.
b.    Koffiedrinken en ontmoeting na afloop wordt, gelet op de voorschriften van het RIVM, vooralsnog achterwege gelaten. Zodra dit weer mogelijk is, worden hiervoor regels opgesteld en wordt hierover gecommuniceerd.

1.3.    Hygiënemaatregelen

a.    Uitgangspunt is dat een ieder de 1,5 meter regel in acht neemt. Dit geldt ook voor personen die een taak in de eredienst vervullen (spreker, muzikanten, koster, etc.)
b.    Er worden geen handen geschud (er is ook geen welkomstteam aanwezig). 
c.    Verzocht wordt aan een ieder om thuis vooraf en na een bezoek aan de dienst de handen te wassen.
d.    Bij binnenkomst in het Trefpunt staat desinfectiemiddel klaar om de handen te ontsmetten. Verzocht wordt om de handen voor én na dienst hiermee te ontsmetten.
e.    Microfoons, lessenaars, stoelleuningen, deurkrukken en andere gebruiksmaterialen worden voor én na gebruik schoongemaakt. Het reinigingsmateriaal hiervoor wordt door het Trefpunt ter beschikking gesteld.
f.    De bezoekerstoiletten in het Trefpunt zijn gesloten. Met klem wordt verzocht thuis voorafgaand aan de dienst het toilet te bezoeken. 
g.    De toiletten voor personeel worden (indien gebruikt) na afloop van iedere dienst schoongemaakt. 
h.    Indien op eenzelfde dag meerdere bijeenkomsten plaatsvinden, vindt tussendoor schoonmaak plaats. Hiervoor wordt voldoende tijd ingepland (minimaal 1,5 uur tussen beide bijeenkomsten).

1.4.    Muziek en zang tijdens de dienst

a.    Bij de muzikale medewerking aan de dienst worden bij de opstelling van zang en musici de anderhalve meter-regel en andere RIVM-voorschriften opgevolgd.
b.    De zang op het podium vindt -zo mogelijk- plaats achter een scherm.
c.    Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Bezoekers wordt dringend verzocht niet mee te zingen.

1.5.    Bijzondere vieringen

a.    Viering van het Heilig Avondmaal wordt voorlopig achterwege gelaten. Gezocht wordt naar een manier om dit in een later stadium te vieren met inachtneming van de richtlijnen.
b.    Gelet op de vereiste 1,5 meter afstand worden doopdiensten niet uitvoerbaar geacht. Deze worden voorlopig uitgesteld. 
c.    Toetredediensten en opdrachtdiensten kunnen plaatsvinden, met in achtneming van de 1,5 meter maatregel en overige voorschriften van het RIVM.
d.    Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is vooralsnog niet mogelijk.
e.    Feliciteren of condoleren dient zonder fysieke aanraking te gebeuren.
f.    Voor eventuele huwelijksvieringen of uitvaartdiensten wordt in dit protocol niet voorzien. Hiervoor dient in samenspraak met ceremoniemeester of uitvaarleider een separaat Plan van Aanpak te worden opgesteld.


Par. 2.    Jeugdwerk

2.1.    Kinderopvang/crèche

a.    Tot 1 juli wordt geen kinderopvang/crèche gehouden. 
b.    Vanaf 1 juli wordt bekeken of dit mogelijk is, mits alle voorschriften van het RIVM in acht worden genomen.
c.    Bij hervatting van de kinderopvang/crèche worden de kinderen direct, voorafgaand aan de dienst gebracht, en na afloop weer opgehaald. De kinderen komen dan niet in de hoofddienst, om ruimte (en afstand) te besparen.

2.2.    Jeugdwerk (kinderdiensten van 4-12 jaar, Gajus en Reload)

a.    Voor het jeugdwerk geldt vanaf 11 mei: onder begeleiding mogen er buitenactiviteiten plaatsvinden. Voor jeugd tussen 13-18 jaar moet dit op anderhalve meter onderlinge afstand plaatsvinden.
b.    Vanaf 1 juni mogen er weer binnenactiviteiten plaatsvinden met maximaal 30 personen (tot 100 personen vanaf juli). Zie ook protocol jeugdwerk op www.jongprotestant.nl
c.    Bekeken wordt of deze groepen in juni op een ander tijdstip (middag) in het Trefpunt kunnen samenkomen, of op een andere locatie. Uiteraard met inachtneming van de geldende richtlijnen. Vanaf 1 juli wordt gezocht naar mogelijkheden in de overige ruimtes in het Trefpunt (zo lang het totaal aantal bezoekers beneden 100 blijft).


Par. 3.    Overige bijeenkomsten / gebruik overige ruimtes

a.    Onder bijeenkomsten anders dan kerkdiensten verstaan wij onder meer: vergaderingen, gemeentevergaderingen, gebedsbijeenkomsten, etc.
b.    Indien nodig kunnen de oudstenraad, commissies, etc. weer fysiek vergaderen tot 30 deelnemers in juni (tot 100 in juli).
c.    Per activiteit moet worden bekeken of deze al kunnen worden ingepland. Ga daarom bij alle activiteiten het volgende na:
-    Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
-    Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
-    Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe per keer afwegen.

Par. 4.    Pastoraat en bezoekwerk

Hierbij wordende richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Fysiek bezoek wordt zo nodig door telefonisch contact, e-mail of andere digitale communicatie vervangen. Zeker waar dit kwetsbare personen betreft. 


Par. 5.    Diaconaal werk (praktische hulp)

Hieronder vallen activiteiten voor ouderen, eenzame personen of anders hulpbehoevenden. Pers situatie wordt specifiek bekeken wat mogelijk is, met inachtneming van RIVM-richtlijnen.